บริการ

s1

Our service works were provided in two types.

1. Preventive Maintenance
2. Improvement and fixing work
Our highly experienced service teams of engineers and technicians undergo regular training in operating procedures for all products distributed by our company.

s2

Danfoss Products

ดำเนินการตรวจสอบการทำงาน ทำความสะอาด ตรวสอบจุดเชื่อมต่อ รวมถึงการจัดทำรายงานตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้วยเราเป็น ศูนย์บริการได้รับการแต่งตั้งจาก Danfoss สำหรับงานรับประกันงานซ่อม และแก้ไขเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 หรือ 6 เดือน

s3

Switchboard Products

สำหรับผลิตภัณฑ์ ตู้ Switchboard ทางเราจะมีบริการดำเนินการตรวจสอบการ Operate, Control Function, Insulation Test, Temperature by Thermal scan, ตรวจสอบจุดต่อเชื่อมทางไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงงานบริการปรับปรุงแก้ไข, เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมจัดทำเอกสารรายงานเมื่อดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เรามีเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1436-2564 ฉบับล่าสุด และรวมไปถึง มาตรฐาน ISO 9001-2015

FB Link : Metro United